Tori no Hikizuri: A Chicken-based Precursor of Sukiyaki